Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin Łowiska Moczydła 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2020

  Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.01.2020 r.     Regulamin łowiska specjalnego nr 614 „Moczydła"       I                     Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:   Łowisko specjalne nr 614 „Moczydła" o powierzchni 4,4 ha jest zalewiskiem poekspolatacyjnym KWK Chwałowice i zlokalizowane jest w Rybniku Chwałowicach przy ul. Zwałowej.   Łowisko jest typu mieszanego.   II                  Gospodarz łowiska:   Gospodarzem łowiska specjalnego nr 614 „Moczydła" jest Koło PZW nr 125 KWK Chwałowice z siedzibą w Rybniku Chwałowicach przy ul. Przewozowej.   III               Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:   1.      Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym nr 614 „Moczydła" na dany rok kalendarzowy.   2.      Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska niezależnie od stanu w jakim go zastał i utrzymania porządku w promieniu 5 m a po zakończeniu wędkowania zabrać ze sobą opakowania po zanętach i przynętach, napojach i żywności oraz niedopałki papierosów.   3.      Połów ryb dozwolony jest na dwie wędki wyłącznie z brzegu a w przypadku członków uczestników na jedną wędkę.   4.      Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz stosowania tzw. modeli pływających zarówno do wywozu zanęt i przynęt oraz do sondowania dna zbiornika.   5.      Obowiązuje całkowity zakaz połowu spod lodu oraz wchodzenia na lód lub do wody.   6.    Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Wpisu do rejestru dokonuje się po złowieniu pierwszej ryby i włożeniu jej do siatki z podaniem daty i gatunku a dla ryb limitowanych dodatkowo godzinę złowienia i wymiar ryby w centymetrach. Wagę ryb należy wpisać przed przystąpieniem do następnego wędkowania po ich dokładnym zważeniu.   Wpisu do rejestru należy dokonać długopisem. Zabrania się dokonywania poprawek w rejestrze połowu a w przypadku pomyłki należy dokonać wpisu w kratce poniżej. W rubryce „kontrola" należy wpisać ilość złowionych ryb limitowanych narastająco.   7.      Złowione ryby należy wyjmować z wody przy użyciu podbieraka, haczyk usuwać przy pomocy wypychacza a ryby przetrzymywać w siatkach lub workach karpiowych jednak nie dłużej niż 24 godz. i nie więcej niż wynika to z dobowego limitu połowu.   8.      Niedozwolone jest podmienianie przetrzymywanych w siatce złowionych ryb oraz posiadanie ryb nie złowionych na łowisku nr 614 „Moczydła". Siatkę z rybami należy przetrzymywać w obrębie własnego stanowiska.
9.      Zezwala  się  na  połów  żywca  podrywką  wędkarską  w  czasie  i  miejscu  dokonywania   połowu wędką - zabrania się przynoszenia i stosowania żywca nie pozyskanego ze zbiornika Moczydła.   10.  Na łowisku zabrania się czyszczenia i patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów, rozdawania i odsprzedaży złowionych ryb.   11.  Zabrania się rezerwowania stanowisk dla kolegów oraz zajmowania stanowisk sąsiednich poprzez ustawianie wędek na stanowisku - kończąc wędkowanie należy opuścić stanowisko wędkarskie.   Obowiązuje odległość 10 m pomiędzy stanowiskami, która może być zmieniona wyłącznie za zgodą wędkarza, który pierwszy zajął stanowisko.   12.  Zabrania się:   -        ustawiania namiotów, tropików oraz przyczep kempingowych na obrzeżach zbiornika, -        rozpalania ognisk oraz używania otwartego ognia,   -        parkowania samochodów w miejscach nie wyznaczonych. 13.  Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli dokumentów uprawniających   do połowu, sprzętu oraz złowionych ryb prowadzonej przez osoby wymienione w „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.".   14.  Teren zbiornika jest siedliskiem i ostoją zwierzyny oraz ptactwa, w tym gatunków chronionych, a także prowadzone są prace rekultywacyjne w związku z tym należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody, przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń służb właściciela zbiornika (PGG - KWK ROW) oraz operatorów maszyn i sprzętu.   15.  Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 614 „Moczydła" a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia niezależnie od kar nałożonych organa kontrolne (PSR, Policja, Straż Leśna) a także skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego oraz odmowę jego pozyskania w następnym sezonie.
  IV
Zasady       wydawania       zezwoleń
oraz
wysokość
składki
na
ochronę
i zagospodarowanie łowiska:
  1.      Zezwolenie można nabyć w siedzibie Koła nr 125 KWK Chwałowice w Rybniku Chwałowicach przy ulicy Przewozowej w dniach j.n.:   -        od 01 marca do końca kwietnia - we wtorki od godz. 17:00 do godz. 19:00, w czwartki od godz. 15:00 do godz. 18:00   -          od maja do grudnia - w czwartki od godz. 17:00 do godz. 19:00. 2.      Wysokość składki wynosi:   -        250,00 zł składka normalna dla członka PZW - uprawnia do połowu 15 szt. rocznie ryb limitowanych,   -        220,00 zł składka normalna dla członka PZW, który zdaje prawidłowo wypełniony   rejestr połowu ryb - uprawnia do połowu 15 szt. rocznie ryb limitowanych tj. szczupak, sandacz, karp, amur.   -        125,00 zł składka dla członka uczestnika PZW - uprawnia do połowu 10 szt. rocznie ryb limitowanych,   -        110,00 zł składka dla członka uczestnika PZW, który zdaje prawidłowo wypełniony rejestr połowu ryb - uprawnia do połowu 10 szt. rocznie ryb limitowanych.   Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność. Istnieje możliwość nabycia następnego zezwolenia po zdaniu poprzedniego po uiszczeniu składki w wysokości 150,00 zł, z prawem połowu 10 sztuk ryb limitowanych.
3.      Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych oraz zezwoleń dla osób nie będących członkami PZW.   4.      W przypadku utraty zezwolenia nie będą wydawane wtórniki - należy ponownie nabyć zezwolenie na połów.   5.      Osoby, które nie zdały zezwolenia z roku poprzedniego lub ich zezwolenia zawierają niedozwolone poprawki a także bez podliczeń będą traktowane jak przy wnoszeniu składki po raz pierwszy.   V                  Godziny otwarcia łowiska:
  Łowisko  specjalne   nr   614       „Moczydła"   jest   łowiskiem i godzinach j.n.:
czynnym
w   okresach
  -        od 01 marca do 15 maja w godzinach od 5:00 do 22:00, -        od 16 maja do 30 września całodobowo, -        od 01 października do 31 grudnia w godzinach od 5:00 do 22:00.   VI         Postanowienia szczegółowe:   1.      Na łowisku obowiązuje roczny limit ryb w gatunkach: karp, amur, sandacz, szczupak do zabrania w ilości 15 sztuk łącznie a w przypadku członka uczestnika 10 sztuk łącznie.   2.      Obowiązuje następujące dobowe limit ilościowy ryb do zabrania ze zbiornika „Moczydła":   a)      karp, amur - łącznie 2 szt. na dobę (po złowieniu 2 szt. należy zakończyć wędkowanie)   b)      szczupak, sandacz, sum - łącznie 1 szt. na dobę, Łączny limit dobowy gatunków ryb wymienionych w punktach a i b wynosi 3 sztuki

  i po złowieniu limitu dobowego w/w gatunków ryb należy zakończyć wędkowanie
  i opuścić stanowisko wędkarskie.
c) lin - 2 szt./dobę,
d) węgorz - 2 szt./dobę,
e) płoć, wzdręga - 10 szt./dobę łącznie,
f) karaś, leszcz, okoń - 5 szt./dobę łącznie.

  3.      Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:  

- sum - do 70 cm,
- karp - do 35 cm i powyżej 65 cm,
- amur - do 50 cm,
- szczupak - do 50 cm,
- sandacz - do 50 cm,
- węgorz - do 50 cm,
- lin - do 30 cm,
- miętus - do 30 cm,
- kleń - do 25 cm,
- okoń - do 20 cm,
- leszcz - do 20 cm,
- karaś pospolity - do 20 cm,
- karaś srebrzysty - do 15 cm,
- płoć, wzdręga - do 15 cm


Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.".   4.      W okresie od 01 stycznia do 31 maja obowiązuje całkowity zakaz połowu metodą spinningową oraz na żywą lub martwą rybkę lub jej części.   5.      Okresy ochronne - zgodnie z „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r.".   VII       W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020 r." dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach.         Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.